Actievoorwaarden Winactie JACKS.NL

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Adventskalender: Win een droomreis!’ (hierna te noemen: de Actie).  De Actie is ter promotie van JACKS.NL en wordt georganiseerd door JOI Gaming Ltd., de exploitant van de website https://www.jacks.nl, statutair gevestigd op Tower SIXTY3, level 8, Tower Road 63, Sliema (SLM1609) in Malta (hierna te noemen: JVH).

 

Artikel 1: Deelname

 • Spelers komen enkel in aanmerking voor deelname aan de Actie, indien zij:
  • Een geverifieerde en actieve spelersaccount hebben op https://www.jacks.nl (hierna te noemen: de Website).
  • Woonachtig in Nederland zijn;
  • 24 jaar of ouder zijn;
  • op moment van registratie aan de Actie of op enig moment gedurende de Actieperiode niet zijn uitgesloten van deelname aan kansspelen op de Website, hetzij via de door ons aangeboden ‘’Time Out’’ tool, hetzij via inschrijving in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS);
  • Gedurende de Actieperiode niet hun persoonlijk ingestelde limieten/grenzen overschrijden; en
  • Gedurende de Actieperiode niet onderhevig zijn geweest aan een door ons opgelegde interventiemaatregel in het kader van het (vertoonde) speelgedrag.
 • Deelname aan de Actie is beperkt tot één persoon per huishouden/adres.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van JVH, diens inwonende partners en/of eerste- en tweedegraads familieleden, alsook medewerkers van aan JVH, gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee met betrekking tot deze actie wordt samengewerkt.
 • Deelnemers aan de Actie kunnen te alle tijden hun deelname annuleren door contact op te nemen met onze klantenservice. Deelnemers die hun deelname aan de Actie annuleren, doen daarmee uitdrukkelijk afstand van enige prijs en worden bij de trekking dan ook buiten beschouwing gelaten.

 

Artikel 2: Wanneer en hoe kun je deelnemen

 • De Actie loopt van 24 november 2023 tot en met 24 december 2023 (hierna te noemen: de Actieperiode). Deelname na 24 december 2023 is niet mogelijk.
 • Deelnemers die in aanmerking komen voor deelname kunnen op https://www.jacks.nl/promoties naar de betreffende Actiepagina navigeren en aldaar zichzelf registeren voor de Actie. Door registratie verklaren spelers akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – deze actievoorwaarden zonder enig voorbehoud of beperking.
 • De Actie is vormgegeven in een adventskalender met 31 vakjes, waarbij iedere dag van de Actieperiode één vakje open zal gaan met daarin een (Online) Casino- of Sportsbook aanbieding.
 • Deelname aan de Actie geschiedt door in de Actieperiode in ieder geval één ticket te verdienen. Deelnemers kunnen in de Actieperiode maximaal 31 tickets verdienen. Hoe meer tickets een deelnemer verzamelt, hoe groter zijn of haar kans dus is om de prijs van de Actie te winnen.
 • Deelnemers kunnen een ticket verdienen door het claimen van, en/of het voldoen aan, een (Online) Casino- of Sportsbook aanbieding op de betreffende dag in de Actieperiode.
 • De (Online) Casino- en Sportsbook aanbiedingen in de adventskalender zijn onderhevig aan additionele voorwaarden die voor verstrekking van de betreffende aanbieding aan de speler op een begrijpelijke wijze kenbaar worden gemaakt. Spelers dienen iedere (Online) Casino- en Sportsbook aanbieding in de advent kalender apart te claimen en de additionele voorwaarden per aanbieding uitdrukkelijk te aanvaarden alvorens de betreffende aanbieding wordt toegekend.

 

Artikel 3: Prijs – een droomreis ter waarde van €90.000 voor een onbeperkt aantal personen en €10.000 zakgeld.

 • De prijs van deze Actie bestaat uit 1x een verzorgde reis voor een onbeperkt aantal personen ter waarde van €90.000,- naar een nader overeen te komen bestemming, alsook op een door JVH in samenspraak met de winnaar nader te bepalen moment in 2024 en voor een nader te bepalen duur, inclusief:
 • €10.000,- zakgeld gestort op het geverifieerde bankrekeningnummer van de winnaar dat bij ons bekend is.
  • De winnaar stemt er uitdrukkelijk mee in dat JVH het recht om ten behoeve van de prijs en de uitvoering daarvan een reisbureau naar keuze aan te wijzen, geheel naar eigen inzicht van JVH. De winnaar van de droomreis is gehouden zijn of haar droomreis bij het door JVH aangewezen reisbureau volledig samen te stellen en door het aangewezen reisbureau te laten verzorgen (hierna te noemen: het samengestelde reispakket). De winnaar van de droomreis is zich ervan bewust dat JVH geen partij is bij de reisovereenkomst die wordt gesloten tussen de winnaar van de droomreis en het aangewezen reisbureau, alsook dat er aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn op die reisovereenkomst. JVH is slechts gehouden de kosten van het samengestelde reispakket (met een maximale waarde van €90.000) aan het reisbureau te vergoeden.
  • Indien en voor zover het samengestelde reispakket niet de maximum som van €90.000 bereikt, wordt het restant daarvan toegevoegd aan het hierboven beschreven zakgeld met een maximum van €5.000. Het toegekende zakgeld aan een winnaar kan dus maximaal €15.000 bedragen
  • Al hetgeen dat buiten het samengestelde reispakket valt en verder bij de reis komt kijken, behoort niet tot de prijs en komt voor rekening en risico van de winnaar. Dergelijke kosten kunnen naar eigen inzicht van de winnaar worden bekostigd uit het toegekende zakgeld.
  • De winnaar erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat:
   • JVH de beslissende stem heeft ten aanzien van de bestemming van de reis, het samengestelde reispakket, alsook de periode wanneer de reis uitgevoerd zal worden.
   • Het JVH vrij staat om de prijs niet uit te keren als de winnaar en JVH niet voor 1 juli 2024 in samenspraak met het ingeschakelde reisbureau een reispakket hebben samengesteld voor de uitvoering van de prijs.
   • Het niet is toegestaan om – als onderdeel van de prijs – personen mee op reis te nemen die jonger zijn dan 24 jaar.
   • De prijs van deze Actie is niet inwisselbaar voor contanten, goederen en/of andere diensten.
   • De prijs van deze Actie niet overdraagbaar is aan derden.
  • Mocht de winnaar aan het einde van de reis een bedrag van het toegekende zakgeld overhouden, dan behoort het restant daarvan toe aan de winnaar.

 

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaar

 • De winnaar van de prijs wordt bepaald door middel van een trekking uit alle tickets die door de deelnemers in de Actieperiode zijn verdiend.
 • De trekking geschiedt op een willekeurige/onpartijdige wijze middels een gecertificeerde toevalsgenerator (random number generator) en vindt plaats op 28 december 2023.
 • De winnaar ontvangt op 28 december 2023 bericht op het bij JVH bekende e-mailadres en telefoon nummer, zoals vermeld in de spelersaccount op de Website. Indien de winnaar onbereikbaar is (in ieder geval indien de winnaar niet binnen veertien (14) dagen reageert op het hierboven beschreven bericht), vervalt het recht op de prijs en zal er een nieuwe trekking, als bedoeld in 2e bulletpoint, plaatsvinden. Dit proces wordt herhaald totdat er een geldige winnaar is bepaald.
 • Indien en voor zover de winnaar de prijs niet in ontvangst wil nemen dan wel op grond van deze actievoorwaarden niet in aanmerking komt voor de prijs, zal er een nieuwe trekking, als bedoeld in 2e bulletpoint, plaatsvinden. Dit proces wordt herhaald totdat er een geldige winnaar is bepaald.
 • Over de uitslag van de trekking wordt niet gecorrespondeerd.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 • Deelnemers erkennen uitdrukkelijk dat deelname aan de Actie en, indien een deelnemer tot winnaar wordt gekozen, de reis en toegekende zakgeld geheel voor eigen risico is. JVH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct dan wel indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de Actie, voortvloeit uit de deelname aan de Actie of de uitvoering van de prijs, inclusief maar niet beperkt tot
  • Gedragingen in welke vorm dan ook van de winnaar en/of de personen die worden meegenomen voor, tijdens en na de reis, al dan niet onderdeel uitmakend van het samengesteld reispakket;
  • Het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen, opschorten of niet uitkeren van de prijs.
  • Storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen die verband houden met gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de Actie dan wel de uitvoering van de prijs zouden bemoeilijken, onderbreken of zelfs onmogelijk maken.
 • JVH behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de Actie op te schorten dan wel te beëindigen, alsook niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van JVH is die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert.

 

Artikel 6: Overige bepalingen

 • JVH behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden eenzijdig aan te passen. Eventuele wijzigingen van deze actievoorwaarden worden tijdig naar deelnemers gecommuniceerd.
 • De nietigheid van een van de bepalingen van deze actievoorwaarden is van geen invloed op haar geldigheid.
 • Mocht om wat voor reden, waaronder begrepen een fout in het (technische) systeem, onterecht tickets zijn toegekend aan deelnemers terwijl dat feitelijk niet had moeten gebeuren, dan behouden wij ons het recht voor om deze tickets te laten vervallen en niet mee te nemen in de trekking.
 • Op de Actiepagina kunnen deelnemers op inzien hoeveel tickets zij hebben verdiend. De betreffende “Ticket Counter” wordt dagelijks bijgewerkt.
 • Deelnemers aan de Actie die in strijd handelen met deze actievoorwaarden of enige andere voorwaarden die van toepassing zijn op de aanbiedingen worden uitgesloten van deelname aan de Actie en komen niet in aanmerking voor de prijs van de Actie.
 • JVH zal, indien van toepassing, op de gewonnen prijs kansspelbelasting afdragen.
 • De actievoorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Een vraag of klacht met betrekking tot deze Actie kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij:

 

JOI Gaming Ltd.,

t.n.v. Actie ‘Win een droomreis!

Tower SIXTY3, level 8, Tower Road 63, 

Sliema, SLM1609,

Malta

E-mail: [email protected]

 

mits voorzien van een deugdelijke motivering en vermelding van uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail). Wij streven ernaar eventuele klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na bevestiging dat wij de klacht in behandeling nemen, af te handelen.

 

 • Op deze Actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De door de deelnemer verstrekte gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacy beleid verwerkt. Het actuele privacy beleid kan online worden geraadpleegd op https://jacks.nl/privacyverklaring.
 • Als prijswinnaar geef je toestemming voor het maken en bewaren van foto- en/of filmmateriaal waarin je herkenbaar (als prijswinnaar) in beeld wordt gebracht en het openbaar maken daarvan in diverse communicatie-uitingen van JVH gaming & entertainment group, waarvan JACKS.NL onderdeel uitmaakt.